Platform Kerkelijk Smallingerland
Notulen Platform Kerkelijk Smallingerland
Plaats: Kerkgebouw OpenThuisGemeente, Brouwerssingel 3, Drachten, 20.00 uur – 22.00 uur
1. Opening
Voorzitter Margriet van Harten opende de vergadering met enkele bespiegelingen over liefde in relatie tot de geboden in het bijzonder die van de naastenliefde en ging daarna voor in gebed.
2. Vaststelling agenda
Geen wijzigingen.
3. Mededelingen van het bestuur
Het bestuur is in gesprek met Wilma Oosterhuis, die mogelijk bereid is tot het up to date houden van de website.
4. Notulen 20 maart 2018
Deze worden -met dank aan Piet de Vries- ongewijzigd vastgesteld.
In de bijlage wordt “Y. de Vries” gewijzigd in “R. de Vries”.
Naar aanleiding van;
Bij punt 4 van de notulen (Met elkaar in gesprek) de punten a t/m e wordt kort stilgestaan bij de vraag of deze punten ook al in praktijk worden gebracht door de leden van het Platform. Dit levert een wisselend beeld op. Daar valt nog wel een slag in te winnen.
Sjoerd Spoelstra heeft ter bespreking een handreiking voor de vertegenwoordigers van het Platform voorbereid. Een overzichtelijk A4-tje (zie bijlage) . Sjoerd geeft -na een leespauze- een toelichting op het document. Sjoerd wordt gecomplimenteerd met dit voorstel. Het helpt om het Platform een podium te geven, om de communicatie naar buiten te bevorderen. Het volgende wordt afgesproken;
a. het stuk komt de volgende keer opnieuw op de agenda
b. iedereen kan een schriftelijke reactie met op- of aanmerkingen inleveren bij Sjoerd om het stuk te verbeteren en te complementeren
c. in de praktijk gaan de leden nu al overeenkomstig de inhoud handelen
d. dit alles in het besef dat het een handreiking is, waarbij ook duidelijk is dat het niet voor iedereen mogelijk zal zijn om alle aspecten in praktijk te brengen
e. dit A4-tje zal worden gedeeld met de aangesloten kerkgenootschappen
f. te zijner tijd volgt ook plaatsing op de website
Een van de aanbevelingen betreft het delen van diaconale of pastorale projecten of initiatieven die misschien van belang zijn voor andere kerken en geloofsgemeenschappen. Welke wel en welke niet? Meer specifieke op de eigen kerkgenootschap gerichte projecten vallen daar niet onder.
Privacy: vraagt ook aandacht binnen het Platform. In plaats van in “cc” geadresseerden mee te nemen, verdient het aanbeveling dat in “bcc” te doen!
Aan de update van de mailingslijst wordt gewerkt
5. Presentatie OpenThuisGemeente en rondleiding door het gebouw
Harry van Wieren (samen met Nico van Loo) verzorgen deze presentatie en rondleiding. Een mooie gemeente, betrokken geloofsgemeenschap in een mooi kerkgebouw. Presentatie is als bijlage bijgevoegd.
6. Begroting 2019
Met dank aan onze penningmeester wordt deze begroting ongewijzigd vastgesteld. Daarin zijn de vastgestelde lagere bijdragen van de kerkgenootschappen (nu respectievelijk € 60,- en € 30,-, was voorheen € 80,- en € 40,-) inmiddels verwerkt.
7. Presentatie Stichting Present door Harry van Wieren
Uit deze presentatie blijkt hoezeer er mensen zijn die gebaat zijn bij het werk van de Stichting en eveneens hoezeer het gewenst en noodzakelijk is om deze hulp te bieden. Via zijn presentatie gaf Harry ons een inkijkje in hoe dat in de praktijk werkt.
Hoe het doel van de Stichting om een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daardoor geholpen kunnen worden, in de praktijk wordt geëffectueerd. Hartverwarmend dat dankzij de projecten van de Stichting hulp wordt geboden waar hulp noodzakelijk is. De presentatie is als bijlage bijgevoegd.
Wil je meer weten, ga naar W: www.presentsmallingerland.nl
8. Bestuursverkiezing + toelichting
Na twee jaar beëindigt voorzitter Margriet van Harten haar functie. Ze stelt zich niet herkiesbaar. Staande de vergadering meldt Sjoerd Spoelstra zich als kandidaat voor deze functie. Deze kandidaatstelling wordt door de vergadering van harte omarmd. Sjoerd wordt vervolgens unaniem tot voorzitter benoemd en neemt in figuurlijke zin de voorzittershamer van Margriet over. Sjoerd dankt Margriet voor haar inzet voor het Platform in de afgelopen jaren en voor de bereidheid om de afgelopen twee jaar leiding te geven aan het Platform.
9. Rondvraag
1. De e-mail van Jan Spoelstra; inhoud; een aangetroffen verbrande Statenbijbel op de oprit van de RK Parochiekerk. De leden delen de schrik en het verdriet van de Parochie. Soortgelijke incidenten deden zich niet voor bij “aanwezige” andere aangesloten kerken; Ties zal de e-mail namens het Platform beantwoorden
2. Sjoerd Spoelstra zal de nieuwste versie van de Statuten van het Platform naar de leden sturen.

Volgende vergadering:
Op 11 maart 2019, om 20.00 uur. Plaats; Doopsgezinde Kerk, Zuiderbuurt 26, Drachten.
Na het dankgebed sluit Sjoerd de vergadering.

JSN Decor is designed by JoomlaShine.com